نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان > معرفی مدیران گروه های آموزشی
۲۸۳ بازدید

معرفی مدیران گروه

خانم عاصفه ماهیچیان  کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر (مدیر گروه فناوری اطلاعات)

آقای نوید شریفی  دکترای مدیریت (مدیرگروه مدیریت)

آقای سهیل ذوالفقاری دکترای حقوق ( مدیر گروه حقوق)

خانم ارمغان عمارتی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (مدیر گروه تربیت مربی پیش از دبستان)

آقای جواد وحدانی وش کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (مدیر گروه امور فرهنگی)

آقای مهدی غریبشاه کارشناسی ارشد حسابداری (مدیر گروه حسابداری و امور اداری)

بالا