فهرست اصلی

بخشي از مقررات آموزشي جهت اطلاع دانشجويان دانشگاه جامع علمي – کاربردي

نام نويسي

* پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي که توسط دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

* دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني که دانشگاه اعلام مي کند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصيل مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه، در يک نيمسال به منزله انصراف از تحصيل است. در صورت تاخير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.

* دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از ثبت نام و انتخاب واحد، با دلايل مستند، بطور مکتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش محل تحصيل اطلاع دهد.

 

تعداد واحد ها

* تعداد واحد هاي درسي لازم براي گذراندن هر يک از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است :

* دوره هاي کارداني : بين 69 تا 76 واحد.

* دوره هاي کارشناسي ناپيوسته : 68 تا 71 واحد.

* هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسي را انتخاب کند.

* در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

* در صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يک درس نظري باقيمانده داشته باشد، با نظر اداره آموزش محل تحصيل و تاييد استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

* اگر دانشجويي در يک نيمسال ميانگين کل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر اداره آموزش محل تحصيل در نيمسال بعد حداکثر تا 24 واحد انتخاب کند.

* در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در نيمسال قبلي مشروط باشد با نظر اداره آموزش محل تحصيل مي‌تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يک نيمسال انتخاب کند.

* تعداد واحدهاي انتخابي در دوره هاي تابستاني حداکثر 6 واحد درسي است.

  

طول دوره

 *حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 3 سال است.

در صورتيکه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از مرکز آموزشي مربوط اخراج مي شود.

 

 حضور در جلسات

 * حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است. و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از ( 3 جلسه از 16 جلسه) آن درس تجاوز کند. در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

* در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از (3 جلسه از 16 جلسه ) باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حالت رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست ولي نيمسال مذکور به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

* غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد به عنوان ( 3 جلسه از 16 جلسه ) غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.

 

غيبت در امتحان

* غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

* تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي مرکز آموزش يا کميته منتخب آن شورا است.

حذف و اضافه

* دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي که از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداکثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نکند.

  * در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يکي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از ( 3 جلسه از 16 جلسه ) مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحد هاي باقيمانده وي از 12 واحد کمتر نشود.

 * حذف کليه دروس اخذ شده در يک نيمسال تنها در صورتي مجاز است که بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد.در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

نام نويسي مشروط

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

هر مرکز آموزش موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، کتبا اطلاع دهد و يک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف مرکز آموزش و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

* دانشجويي که به صورت مشروط نام نويسي مي کند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

اخراج دانشجوي مشروط

* در صورتيکه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله اي که باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.

 

مرخصي تحصيلي

 * دانشجو مي تواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداکثر براي يک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده کند. مدت مرخصي تحصيلي، جزء حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

* تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت کتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصيل تسليم گردد.

  

انصراف از تحصيل

 * ترک تحصيل بدون کسب اجازه از اداره آموزش محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.

* در موارد استثنايي که دانشجو ترک تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل آن را حداقل يک ماه قبل از پايان همان نيمسال به اداره آموزش محل تحصيل ارائه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترک تحصيل توسط مرکز آموزش، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

انتقال

* انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يک موسسه آموزش عالي به موسسه آموزش عالي ديگر در همان رشته و در همان مقطع تحصيلي است.

* انتقال دانشجو به هر يک از مراکز آموزش عالي تهران جز در موارد زير ممنوع است:

1-     شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوريکه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان کفيل خانواده شناخته شود.

 

2-     معلوليت موثر دانشجو به نحوي که به تشخيص شوراي عالي پزشکي بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

 

3-     ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد، به تاييد مراجع ذيربط.

* هر يک از موارد مذکور بايد بعد از قبولي دانشجو در مرکز آموزش عالي صورت گرفته باشد.

 

آمار بازدید کنندگان

امروز4
دیروز7
هفته26
ماه219
کل40249

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی